Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

healing als alternatieve behandelmethode

" je moet er maar leren mee leven "

Pierre Vreijsen  krijgen als healer ( of wat sommigen " magnetiseurs " noemen ) dagelijks mensen over de vloer met chronische pijn en chronische ziekten zoals CVS ( chronisch vermoeidheidssyndroom ) en fibromyalgie, MS ( Multiple Sclerose ), mucoviscidose, hartziekten, de ziekte van Crohn, epilepsie, suikerziekte, hersenziekten, incontinentie, baarmoederverzakking, problemen rond vruchtbaarheid,... Daarnaast komen ook evenwichtsstoornissen, bloedcirculatieproblemen, hormonale afwijkingen, spijsverteringsstoornissen, gewrichtsproblemen, problemen met energie en immuniteit, stofwisselingsziekten aan bod in onze praktijk. De healing die wij toepassen is eigenlijk complementair (aanvullend). D.w.z. het blijft belangrijk dat wie bij ons komt tegelijkertijd door de klassieke dokter of specialist opgevolgd wordt.

Er bestaan jammer genoeg heel wat vooroordelen over het werk dat healers doen en dit is naturlijk voor een groot deel te wijten aan de weigering van de meerderheid van de mensen om zich grondig en objectief te verdiepen in wat wereldwijd " energetische geneeskunde " genoemd wordt. Daarnaast is het ook te wijten aan het feit dat heel wat mensen denken zèlf ook over een helende gave te beschikken maar er eigenlijk nauwelijks iets van terechtbrengen. Bovendien vinden bepaalde healers zichzelf of hun inkomsten belangrijker dan een zuivere omgang met hun helend werk. Het resultaat van dit alles is dat vanuit iemands slechte ervaringen met minder goede of zelfs onbekwame healers dat dan veralgemeend wordt naar àlle healers.

 

Even een rechtzetting van een aantal vooroordelen:

 

1.Wij houden mensen nièt weg bij de dokter, zoals vaak ten onrechte verondersteld wordt.

“ Je moet er maar leren mee leven. “ is immers het verdict dat mensen van de dokter of het ziekenhuis te horen krijgen, vooraleer ze de eerste stap zetten naar onze praktijk. Wanneer zij uiteindelijk bij ons terechtkomen, hebben zij meestal al een lange lijdensweg achter de rug en hebben ze geen tijd of geduld meer om op duurzame resultaten te wachten. Dat is natuurlijk zeer begrijpelijk maar toch onrealistisch. Het lichaam laat zich immers – wanneer gezondheidsproblemen al jaren aanslepen – niet meteen dwingen. Als andere therapeuten geen oplossing hebben kunnen bieden, is het evident dat ons werk als healer ook geduld vraagt. De meeste mensen wenden zich meestal eerst tot de klassieke therapieën en vervolgens ( of tegelijkertijd ) tot de meest bekende alternatieve geneeswijzen, vooraleer ze zich durven wagen aan hèt buitenbeentje van de alternatieve geneeskunde: handoplegging. Onbekend is ook hier heel duidelijk onbemind. Het energie geven dmv. handoplegging blijkt voor de meerderheid van de Belgen nog steeds één groot mysterie, of een onbegrijpelijk vraagstuk waarin een beperkte groep van mensen zich soms willen nillens moet verdiepen. In eerste instantie hechten de meesten nauwelijks geloof aan onze kennis, kunde en jarenlange ervaring maar zij willen het toch een kans geven omdat ze zich niet willen neerleggen bij chronische klachten, chronische pijn of een chronische ziekte.

Waarom zich niet eens grondig verdiepen in deze oeroude behandelmethode ( cfr. lijst van boeiende boeken op deze site ) die bovendien wereldwijd toegepast wordt en waar wereldwijd steeds meer wetenschappelijke onderzoekers door geïntrigreerd raken? En waarom wachten tot de gezondheid volledig uit evenwicht geraakt is om dàn pas naar de praktijk van een healer te komen en dan een snel wonder verwachten? Wij zeggen meestal tegen ongeduldige mensen: " Voor een mirakel moet je naar Lourdes gaan. " ( al geloven we daar zelf wel 100% in! )

Natuurlijk stuurt een goed healer mensen naar de dokter wanneer een klassieke behandeling zich opdringt. De samenwerking tussen klassieke en alternatieve therapeuten gebeurt al overal in Europa en in de Verenigde Staten. Waarom ( nog ) niet in België?   


2.Wij overtuigen mensen niet door peptalk of door hen extra aandacht te geven om hen zo meer vertrouwen te doen krijgen in ons helend werk.

 

De door ons behaalde resultaten zijn wetenschappelijk bestudeerbaar en meetbaar. Onze deur staat trouwens nog steeds open voor objectief onderzoek hieromtrent...  

Zo vaak komen mensen ons vertellen dat de dokter of specialist positief verrast is dat hun gezondheid – ondanks de negatieve prognose – toch een onverklaarbaar ( zeer ) gunstig verloop kent. Als de patiënt hem of haar dan informeert over onze bijdrage tot de verbetering van hun gezondheid zijn er nog steeds weinig dokters die zich daar positief over uitlaten. Dat is iets wat wij nooit zullen begrijpen. Eerst de onverwachte en duurzame resultaten uitgebreid bejubelen en dan nors of giftig reageren wanneer blijkt dat deze door een alternatieve therapie tot stand gekomen zijn. Patiënt beter, dokter tevreden. Ja, toch? Natuurlijk veroorzaakt dit gegeven bij heel wat mensen drempelvrees om hun dokter op de hoogte te brengen van de aanvullende behandeling die zij bij ons volgen. Sceptische wetenschappers geloven ook nog liever dat het aantal " spontane genezingen " wonderlijk toeneemt dan dat genezende energie iets realiseert dat buiten de lijntjes van hun wetenschappelijke kaders ( lees: dogma' s ) valt. 

Wat dus het fabeltje van “ op mensen inpraten “ betreft: wanneer het om louter fysiek kwalen gaat ( en er dus nauwelijks sprake is van spanningen in de aura ), hoeven wij tijdens de behandeling zelfs niet met mensen te praten, al is het natuurlijk wel prettiger werken. In feite zijn wij enkel een doorgeefluik: de helende energie doet het werk. Toch is er het feit dat de laatste jaren steeds meer jongeren en volwassenen ( chronisch ) depressief worden. Daarom is het cruciaal om deze mensen – naast de behandeling – door gesprek bewuster te maken van hun innerlijke conflicten en hen beter te leren omgaan met stress en emotionele spanningen.


Opmerking:
Wanneer wij ( ernstig ) zieke kinderen en kleine of grote dieren behandelen kun je lang op hen inpraten vooraleer ze je het voordeel van de twijfel geven. Kinderen en dieren denken niet na over de werkzaamheid van ons werk, ze breken hun hoofd niet over de vraag: “ Werkt het wel of werkt het niet? " Nee, zij denken uitsluitend vanuit hun gevoel: voelt het goed? Dan geven zij zich er volledig aan over. Voelt het niet goed? Dan mag je zelfs met geen vinger meer naar hen wijzen. Zij zijn in feite kritischer dan de meest sceptische volwassene. Er is voor kinderen en dieren geen tussenweg: het voelt wèl of het voelt nièt goed. Volwassenen zijn dat een beetje verleerd: " denken " vanuit hun gevoel en hun intuïtie,...

Daarbij komt nog dat de meeste mensen zich zelfs niet grondig informeren over het werk dat we doen ( wat hun verstand hen in andere kwesties wèl aanraadt te doen ) en bijgevolg oordelen ze zonder enige kennis van zaken. Dat heeft met een kritische of sceptische houding niets meer te maken, dat zijn blinde vooroordelen die de meesten dan nog als waarheid rondbazuinen. 

Jammer.

 

3.Een andere misvatting is de overtuiging dat mensen die het sterkst in ons helend werk geloven ook de beste resultaten boeken ( placebo-effect ).

 

Uit onze ervaring blijkt meer dan eens het tegendeel. Hoe hardnekkig iemands vooroordelen soms ook zijn, soms zijn het nèt die aarzelende of ronduit negatieve mensen die verrassend snel resultaat boeken. Inderdaad, raar maar waar: hun gezondheid gaat er ondanks hun negatieve verwachtingen verrassend snel of goed op vooruit, al wijten ze dat aanvankelijk aan elke mogelijke andere factor die ze kunnen bedenken. De meerderheid van de mensen zet zeker niet uit overtuiging of vertrouwen en nog minder uit naïviteit de stap naar onze praktijk: zij geven ons slechts uit bittere noodzaak het voordeel van de twijfel. Het is ook een misvatting te stellen dat - met de betweterige houding en de neerbuigende toon van mensen die hun gebrek aan objectieve informatie en hun onwetendheid omtrent het genezingswerk niet als een belemmering ervaren - het vooral de " lagere sociale klassen" of de " laaggeschoolden " zijn die beroep op ons doen. Onderzoek in Engeland - het land is op dit gebied altijd al een belangrijke voortrekker geweest, denk maar aan de talloze dokters daar ( cfr. Dr. Christine Page ) die hun klassieke therapie en kennis voortdurend uitbreiden met alternatieve inzichten - heeft uitgewezen dat het nèt het omgekeerde is. Engelsen die een hoge opleiding genoten hebben, doen steeds vroeger en steeds vaker beroep op alternatieve genezers. Dit is ook zeer begrijpelijk: mensen willen - van bij de aanvang van bepaalde symptomen - èèrst een beroep doen op de " zachte " geneeswijzen om zich vervolgens - als zij een drastische kuur moeten volgen of een ingreep moeten ondergaan - tot de klassieke therapieën te richten.   

In onze praktijk krijgen we zowat alle " rangen en standen " over de vloer maar al sedert dag 1 hebben ook bij ons mensen met een hoger diploma baat gevonden bij ons helingswerk ( je hoeft het dus niet met je verstand te begrijpen om het helend en vaak ook warm-weldadig effect van de energie te kunnen voelen en ervaren ): wiskundigen, ingenieurs, psychologen, psychiaters, politici, apothekers, doktersvrouwen, kinesisten, zakenmensen,... Zij staan - bij het begin van onze behandeling - niet mèèr maar ook niet minder open voor ons werk dan andere mensen ( al parkeren ze hun auto soms wat verder van ons huis vandaan ) .  

 

4.Nog een vastgeroeste opvatting: wij zouden door hypnosetechnieken of door de kracht van suggestie aan tijdelijke symptoombestrijding doen of pijnen zelfs tijdelijk " wegtoveren ".

 

Nee, toch niet, we trachten de oorzaak van de ziekte aan te pakken die ongemakken, storingen en pijn veroorzaakt. Het werk van een healer vraagt trouwens meestal tè veel tijd en geduld om van een toverformule of "een mirakel" te kunnen spreken,... voor wie mirakel tenminste definieert als "een instant en rationeel onverklaarbare genezing". Een minder goed functionerende lever, bijvoorbeeld, moet zeker een aantal maanden door energie gestimuleerd worden vooraleer de migrainesymptomen en/of de jeuk die soms met een verstoorde leverfunctie gepaard gaan, verminder(t)(en) of verdwijn(t)(en).  

 

 

TOP

de aura als energieveld

Alles in de natuur heeft een aura: mens, dier, plant en ook Moeder Aarde. De aura ( geestelijk lichaam of gevoelslichaam ) van mensen is als een vibrerend energieveld rondom hun fysieke lichaam aanwezig en is daar ook een kopie van. Dit “ stralingsveld ” verstrekt alle informatie, niet alleen over fysieke maar ook over psychische en/of emotionele storingen en blokkades die er bij mensen ( en dieren ) aanwezig zijn. Door de inwerking van onze genezende energie op iemands aura en lichaam gaat zijn of haar organisme geleidelijk beter functioneren. Soms is het echter nodig om eerst de aura te zuiveren van spanningen, vooraleer het fysieke lichaam de positieve energie goed kan opnemen en verwerken.

TOP

alles bestaat uit energie: stralingen.trillingen en golven

" De vooruitgang van de wetenschap wordt geremd door bevlogen jonge wetenschappers met een onjuiste opvatting over de aard van de werkelijkheid en met het onterechte filosofische idee dat de mens alleen is opgebouwd uit materie volgens de klassieke fysica, hetgeen volstrekt niet overeenkomt met empirische bevindingen. " ( Kwantumfysicus Henri Stapp )

 

" I shall not commit the fashionable stupidity of regarding everything I cannot explain as a fraud." C.G. Jung  

 

De Kosmos is doortrokken van energie. Alles op aarde is doordrongen van stralingen, trillingen en golven. Alles is ook voortdurend in beweging: energievelden wisselen energieën en informatie uit met elkaar. Wat de mens voelt, denkt, zegt en doet, heeft een bepaalde energietrilling en dus een invloed op energievelden van mensen en plaatsen rondom ons. Welke mens is zich trouwens niet spontaan bewust van de positieve of negatieve uitstraling van mensen, huizen en omgeving? Wat men bij ons een paranormale gave noemt, is in feite een zeer oud maar lang vergeten natuurlijk vermogen van de mens om met kosmische energie te werken. Kosmische energie omzetten in genezende energie, dat is wat wij en healers overal ter wereld doen. De energie die we doorgeven, voelt voor veel mensen aan als een zalige warmte die soms - en in tegenstelling tot kontaktwarmte - uren intens voelbaar blijft in de behandelde organen en weefsels.

Door de wekelijkse behandelingen ontstaat er een geleidelijke vooruitgang in iemands gezondheidstoestand, met als gevolg minder chronische ongemakken en minder pijn.

TOP

een stralende aura en een gezond lichaam

" Herenigd met de natuur en zich ervan bewust dat ze hiervan deel uitmaken, voelen de mensen van het derde millennium waarschijnlijk de behoefte zich ook weer met zichzelf te verzoenen. Ze zullen zich onvermijdelijk afvragen waarom ze nog verder zouden moeten vluchten in de vooruitgang, naar steeds maar meer technologie, productie en consumptie. Ze zouden een onweerstaanbare behoefte voelen om lief te hebben, om te lachen, en te dansen. Gewoon omdat ze zich zouden herinneren dat het scheppen van evenwicht en coherentie van lichaam en geest de beste manier is om zichzelf en de planeet waarop ze leven gezond te houden. " ( uit " het innerlijke medicijn - de weg naar een nieuwe geneeskunde voor lichaam en geest " van de Belgische chirurg en psychotherapeut Dr. Thierry Janssen )

 

Wie zich al jaren rot voelt en dagelijks op de tippen van zijn tenen loopt van stress, bereikt zelden positieve resultaten op gezondheidsvlak en zal ook met onze behandelmethode weinig baat vinden. Het gaat hier vooral over die mensen die al een hele reeks therapieën uitgeprobeerd hebben en die de volledige verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en hun goed gevoel bij de dokter of de alternatieve therapeut leggen. Zij beschouwen hun gezondheid als een op zichzelf staande en louter stoffelijke realiteit. Het is echter niet omdat het lichaam van stoffelijke aard is dat het zich volledig onafhankelijk van de geest opstelt. Een positieve geest draagt zeker bij tot de gezondheid van het lichaam. Elke mens moet werken aan emotioneel evenwicht want een mooie aura en een sterke gezondheid gaan hand in hand. Mensen vergeten of weigeren te geloven dat bijvoorbeeld de organen van het lichaam niet bestand zijn tegen een non-stop pessimistische of negativistische levenshouding. De oeroude inzichten van de Oosterse geneeskunde bevestigen dit ook: "Zoals de geest denkt, zo volgt het lichaam". Nieren als zetel van emoties, het hart als zetel van het gevoel, de lever is het orgaan van de zorgen, enzovoort.  

 

Toch ontmoeten wij ook soms mensen met een ernstige ziekte of beperking die een mooi stralende aura hebben. Dat zijn die enkelingen die hun goed gevoel niet laten aantasten door hun penibele gezondheid. Wanneer er geen opstapeling van emotionele rommel in de aura aanwezig is, kan de energie die wij geven zich volledig wijden aan het stimuleren van het fysieke ( vertaalt zich in een betere gezondheid ) en het emotionele lichaam ( leidt tot meer opgewektheid ) van de betrokkene. Het vraagt zowel van de persoon zelf als ook van de healer tijd en geduld vooraleer de chronische pijn vermindert of vooraleer een langdurige ziekte tot stilstand gebracht of verbeterd kan worden. Dat is ook begrijpelijk als je weet dat de meeste mensen al jaren ziek zijn vooraleer ze bij ons komen.

De Westerse geneeskunde definieert gezondheid als het zo optimaal mogelijk bestrijden van ziekte en ongemakken maar... ten eerste " kan ziekte beschouwd worden als een gelegenheid om dieper in jezelf te graven, om door te dringen tot het domein van je bewustzijn " en ten tweede " zou het fijn zijn als we van onze overtrokken preoccupatie met ziekte konden overstappen op een preoccupatie met gezondheid. Om te beginnen zou dat al kunnen bijdragen aan de bestrijding van onze angst voor de dood, die de motor achter onze preoccupatie met ziekte is. " ( Amit Goswami in " De kwantumdokter - De nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing. " )   

TOP

geen mirakels maar soms toch prachtige resultaten

Iedereen die er zich in vorige levens in bekwaamd heeft en zich er bewust voor blijft openstellen, ontvangt muzikale inspiratie, wetenschappelijke inzichten, geestelijke wijsheid of ... genezende energie. In meerdere vorige levens heeft de mens zich meerdere talenten eigen gemaakt : een pedagogisch of filosofisch talent, een organisatietalent, een talent voor humor of optimisme, een talent voor muziek, schilderkunst, techniek, koken, een paranormaal talent en ... een talent om healer te zijn. 

" Elke mens is een schepper " ( Sonia Hoste channel Asait ) die energieën tapt uit de ( Kosmische ) Bron die onuitputtelijk is. Wat men  " verworven wijsheid ”, “ inspiratie ”, “ intuïtie ”, " toevallige wetenschappelijke ontdekkingen of “ genezende krachten " noemt, komt - ondanks iemands talent  - meestal niet uit iemands eigen geest ( " EUREKA " ) of eigen kunnen voort maar stroomt uit die Al‐Bron, een gigantisch kosmisch energiereservoir. Grote kunstenaars, filosofen en wetenschappers beseffen dit en zijn daarom meestal heel bescheiden. 

" Naast het bestaan van gedachten erkent de fysicus David Bohm ( 1917 - 1992 ) ook het bestaan van zuiver bewustzijn voorbij gedachten. Dit laatste beschouwt hij als de bron van alle ware inzichten, intelligentie en creativiteit. " ( uit " De hele olifant in beeld " van de biologe Marja de Vries

 

Onze gave is de gave van het genezen. Ook al verrichten wij geen “wonderen”, toch bereiken we meer dan eens mooie en soms “wonder”mooie resultaten. Wij mogen terecht trots zijn op onze helende gave en op onze wetenschappelijk meetbare, positieve resultaten maar toch blijven wij ons bewust van het onderscheid tussen de Bron ( waaruit de energie stroomt waarmee wij werken ) en het kanaal dat wij zijn. Het is geen valse bescheidenheid wanneer we zeggen dat healers niet meer of niet minder zijn dan een doorgeefluik voor genezende energie. Ondanks onze voortdurend groeiende inzichten in  gezondheidskwesties en ondanks de mooie resultaten die we bereiken, toch houden onze beperkingen ( de mens achter de healer ) ons met beide voeten op de grond. Wij zijn helemaal geen miracle workers, onze behandelmethode heeft tijd nodig om de steken die iemands lichaam heeft laten vallen te helpen oprapen, en soms lukt dat niet of niet meer. Wanneer de gezondheid van mensen het op een bepaald moment laat afweten, doen de meesten hun beklag over het feit dat hun lichaam hen in de steek heeft gelaten. Of ze klagen dan: " ik heb al jaren last van mijn lever ... " Eerlijkheidshalve geldt voor de meeste mensen nèt het omgekeerde: " Hun lever heeft al jaren last van hen ... " Hoezo? Door hun lamentabele leef- en voedingspatronen. En dan te bedenken dat het menselijk lichaam een enorme intelligentie en zelfgenezende kracht èn een eindeloos geduld heeft.

Is het dan niet logisch dat niet alleen het lichaam maar ook healers machteloos staa(t)(n) wanneer mensen pas bereid zijn om naar hun gezondheid te luisteren wanneer deze het ( bijna ) volledig heeft laten afweten? Willen we hiermee mensen een schuldgevoel ( " eigen schuld, dikke bult " ) aanpraten? Helemaal niet. Wèl een verantwoordelijkheidsgevoel! Wanneer men de gezondheidswetten beter leert kennen en begrijpen - en dat is een elementaire vorm van respect naar het intelligente lichaam toe dat terecht een tempel genoemd mag worden - hoeft men geen slachtoffer van een soort " noodlot " te worden. Natuurlijk zijn er ook mensen die met de grootst mogelijke persoonlijke en medische inzet toch in een sukkelstraatje belanden met hun gezondheid. Ook voor hen is het cruciaal om te blijven streven naar een steeds beter fysiek en emotioneel welzijn.   

 

Hoe zit het met het doemscenario dat kanker heet...?

 

De negatieve spiraal waarin iemand met zijn of haar jarenlang aanslepende gezondheidsklachten terecht is gekomen - bijvoorbeeld bij kanker met of zonder uitzaaingen - kan door onze energiebehandeling niet altijd tijdig een halt toegeroepen worden. Ook al begrijpen wij zeker dat heel wat mensen bepaalde kwalen niet als " kwalijk " ervaren omdat ze bijvoorbeeld denken dat het bij de leeftijd hoort ( " het zijn de overgangsjaren " )  of omdat toch " iedereen wel ergens last van heeft ", ... toch is het dan niet realistisch om van ons een mirakel te verwachten wanneer... 

 

1. de alarmsignalen van het lichaam eerst jarenlang genegeerd of onderdrukt worden ( men hoeft zich dus NIET zomaar neer te leggen bij erfelijke belasting, een verzwakt immuunsysteem, chronische vermoeidheid of pijn,... ). Mensen moeten leren om meer aandacht te besteden aan de langzame verzuring of vergiftiging van hun lichaam door een jarenlange slechte spijsvertering of een slechte stofwisseling, een haperende werking van de organen door overmatig of verkeerd eten, door roken, drinken of non-stop medicijngebruik, door te weinig beweging, te veel emotionele stress, te weinig rust, te weinig ontspanning, schadelijke stralen ... 

 

om vervolgens 

 

2. gedurende even veel jaren allerlei therapieën te volgen die niet de oorzaak/oorzaken van de gezondheidsproblemen aanpakken maar veeleer de symptomen bestrijden 

 

om dan uiteindelijk

 

3. een blitz-bezoek af te leggen bij healers wanneer klassieke en/of complementaire therapieën niet ( voldoende ) meer aanslaan. 

 

Kanker moet zo goed mogelijk voorkomen wordenzoals ook duidelijk blijkt uit het volgende fragment.

 

" Kanker is evenmin als elke andere ziekte een duidelijk definieerbaar verschijnsel dat plotseling en lukraak als een paddenstoel uit de grond oprijst en op een of meerdere plaatsen in het lichaam verschijnt. Kanker is eerder het gevolg van vele vergiftigingscrises, die als gemeenschappelijke oorzaak een uitputting van energie hebben. (... ) Kanker is er niet de oorzaak van dat iemand ziek is; de ziekte van die persoon veroorzaakt de kanker. ( ... ) Het is een teken van de laatste poging van het lichaam om zich te ontdoen van septische gifstoffen en zure verbindingen die zich hebben opgehoopt doordat het lichaam niet goed in staat was zich van afvalproducten van de stofwisseling, gifstoffen en ontbindende cellen te ontdoen. Kanker manifesteert zich altijd als gevolg van een al giftige toestand in het lichaam. Het is nooit de oorzaak van een ziekte, maar eerder een reactie op een vergevorderde, ongezonde fysieke toestand. " ( uit " Kanker is geen ziekte ... maar een overlevingsmechanisme " door natuurgenezer Andreas Moritz

 

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos