Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

Actualiteitenrubriek

HET ZESDE ZINTUIG VTM 2009

 

" HET ZESDE ZINTUIG " ( tweede seizoen VTM 2009 ) en ASTROCONTACT  

Eerst een opmerkelijke passage uit het boek " Het zevende zintuig " van de briljante en wereldberoemde Engelse bioloog Rupert Sheldrake. 

 

" Sommige vijanden van ' het paranormale ' hebben sterke persoonlijke angsten met betrekking tot schendingen van hun privacy. 'Ik zou niet willen leven in een wereld waarin anderen langs telepathische weg konden weten wat ik heimelijk denk, of het helderziende vermogen hadden om te zien wat ik uitvoerde', schreef Martin Gardner, een van de onverzoenlijkste ontkenners van de realiteit van psychische verschijnselen. (...) Dergelijke taboes zijn het sterkst geworteld in de geest van veel intellectuelen en worden verdedigd door evenzoveel academici. Mensen die anders heel redelijk zijn, kunnen zich verbazingwekkend bevooroordeeld tonen tegenover telepathie. Hoewel mensen met deze geesteshouding zichzelf gewoonlijk sceptici noemen, zijn ze dat in feite niet. In de regel geloven zij in een wereldbeeld dat psychische verschijnselen uitsluit. Sommigen proberen elk bewijs dat tegen hun geloof ingaat te ontkennen of onderuit te halen. De fanatieksten gedragen zich als wachters die langs de grenzen van de wetenschap patrouilleren. Het Griekse woord scepsis heeft de betekenis van 'onderzoek' of 'twijfel'. Het is niet hetzelfde als ontkenning of dogmatisme. De  taboes zetten een rem op het onderzoek en de academische discussie in het algemeen, vooral in de geïnstitutionaliseerde wetenschapsbeoefening. Hoewel er enorm veel belangstelling voor psychische verschijnselen onder het publiek bestaat, zijn er er door deze taboes vrijwel geen openbare middelen beschikbaar voor parapsychologie en psycheonderzoek. Bij de universiteiten zijn er ook heel weinig mogelijkheden voor dergelijk onderzoek. "  

 

"Het zesde zintuig" VTM - tweede seizoen 2009 

 

Het paranormale wordt door de wetenschap en de media in ons land als onzin, charlatanisme, bijgeloof, de meest weerzinwekkende vorm van oplichting bestempeld maar tot grote verbijstering van de intelligentsia blijkt het thema het grote publiek telkens weer enorm aan te spreken( meer dan 8OO.OOO kijkers tijdens de eerste reeks ). M.a.w. het mag dan in hun ogen allemaal boerenbedrog zijn maar als de zenders centen ruiken, blijken morele principes een jas te zijn die ze aantrekken of uittrekken naar believen. En nee, men kan zijn pad niet schoonpraten door te stellen dat men geopteerd heeft voor een " kritische " presentator als Johan Terryn, die bovendien tijdens het eerste seizoen doodsbang moet zijn geweest om in aanmerking te komen voor de SKEPPtische Putprijs. De kijker heeft hem tijdens èlke aflevering van de eerste reeks tot vervelens toe in de verf horen zetten dat hij zich wenste te distantiëren van de " zelfbegoocheling " van de kandidaten. Voor iemand die in het gelijknamige boek " het zesde zintuig " beweert dat hij niet in het kamp van de believers en ook niet in het kamp van de non-believers geduwd wil worden, blijft hij toch ook tijdens het tweede seizoen een uitgesproken voorkeur vertonen voor een licht sarcastische benadering en presentatie. Kwestie van nog serieus genomen te worden door VTM.

 

Commerciële zenders zijn altijd zo verlekkerd op het kopiëren van succesvolle buitenlandse formats ( lees: kijkcijferkanonnen ) maar wanneer men over een bijzonder complex gegeven als het zesde zintuig een wedstrijd houdt - waarbij diverse ( vaak onrijpe ) fruitsoorten ongewassen, ongeschild en vooral ongesorteerd samen in de blender gegooid worden - kan men toch bezwaarlijk spreken van een kwaliteitsprogramma. Vooral niet wanneer achteraf in bepaalde - mainstream - media pulp gemaakt wordt van zowel de kandidaten als de kwaliteiten van de kandidaten als van het paranormale in het algemeen. We zullen het dan zelfs nog niet hebben over enige vorm van objectief-wetenschappelijke achtergrondinformatie over het gegeven, want dat valt natuurlijk buiten de opzet van het programma. Waarom verkiest men toch altijd de fastfoodformule " het hoeft niet te smaken als men het maar blijft slikken " ( waar vooral VTM een patent op lijkt te hebben )? En ook al heel voorspelbaar was het feit dat de kijker tijdens de slotaflevering van " het zesde zintuig " van het eerste seizoen de onder-SKEPP-te, vervormde versie te slikken kreeg van de werkelijke stand van zaken en vorderingen van het internationale wetenschappelijke onderzoek m.b.t. het paranormale. Gelukkig doorprikte Eveline Geraerts ( die tweede eindigde ) met haar charmante en scherpzinnige opmerking het stukje theater dat Jean Paul Van Bendegem - met de geloofwaardigheid van een wolf in schaapskleren - opvoerde om oprecht geïnteresseerd, genuanceerd en zelfs positief  over te komen bij het grote publiek. ( Zijn SKEPPtici sowieso ooit ergens positief en optimistisch over? )

Men kan hier alleen het volgende nog aan toevoegen: een sceptische houding is gezond en noodzakelijk om bepaalde thema's en toestanden kritisch-objectief te benaderen maar wanneer men - zoals bij de studie of het in beeld brengen van paranormale verschijnselen - persoonlijke vooroordelen carte blanche geeft, heeft dat met scepticisme niets meer te maken, en met ernstige wetenschapsbeoefening nog veel minder ( cfr. supra citaat Rupert Sheldrake ). 

Misschien had VTM ook beter eens grondig o.a. de reeks " Psychic Investigators " ( voorjaar 2010 op Vitaya ) bestudeerd, waarbij mediums geraadpleegd worden om jarenlang in de vergeetput geraakte misdaden te helpen oplossen. De informatie die deze helderzienden geven, is zo akelijk precies èn gedetailleerd ( tot de bijnaam of de roepnaam of de verborgen tatoeages van de dader toe, tot het ontkrachten van een schijnbaar sluitvast alibi van psychopaten toe ) dat men hen steeds vaker - en niet zoals in België waar zij als eerste of voornaamste verdachten beschouwd worden - professioneel inschakelt voor misdaadbestrijding. Gerechtelijke diensten moeten natuurlijk - in navolging van Engelse en Amerikaanse speurders - echt moeite willen doen om ook in ons land goede helderzienden te vinden. Niet alle paragnosten die zich - trouwens vaak met meer enthousiasme dan talent - spontaan aanmelden tijdens het politie-onderzoek naar vermiste of vermoorde personen, zijn bekwaam of ervaren genoeg. 

 

" De Schuld van VTM " ...

 

ASTROCONTACT

 

Als men het kijkerspubliek dan toch wil beschermen tegen " oplichters " of " zielige fantasten " moet men consequent zijn en deze ten eerste geen podium geven en er ten tweede niet zelf aan willen verdienen. Wat programmamakers niet beseffen, is dat de vele kritische kijkers ( ook zij die geen universitair diploma behaald hebben ) over deze thematiek meestal al een eigen mening hebben en/of onderscheidingsvermogen geleerd hebben en dat de meerderheid van de kwetsbare kijkers ( soms ook mensen met een universitair diploma die emotioneel in de knoei zitten ) toch alles slikt wat men hen serveert ( cfr. het pas echt weerzinwekkende (commerciële) succes van "AstroContact" van VTM ). Dit laatste programma is trouwens een belediging voor de steengoede mediums en kaartleggers die er ook op Vlaamse bodem zijn. Om het eens over de deontologie en de verantwoordelijkheid van echte ( en integere ) mediums te hebben: zij gaan nooit op 2 minuten tijd èn op afstand èn voor " ènkel een stem en geen gezicht " zulke cruciale kwesties als gezondheids- en relatieproblemen bespreken. Schrijnend gewoon. En dat in een ( meer dan enkel financiële en economische ) crisistijd waarin het aantal complexe en ontwrichtende gezinssituaties en de bijhorende depressies bij jong en oud alsmaar toenemen en sommige mensen echt niet meer weten van welk hout pijlen te maken. Na de onophoudende stroom van klachten de voorbije maanden over het gebrek aan korrektheid, respect en zelfs elementair fatsoen bij een toenemend aantal kranten, tijdschriften èn televisiezenders zijn ook hier en opnièuw de media in hetzelfde bedje ziek. Is VTM ethisch gezien mede-verantwoordelijk voor wat weinig weerbare kijkers dagelijks aan pijnlijke onzin te slikken krijgen van de " experten " van AstroContact? ( om maar te zwijgen van de relaties die afgebroken worden omdat sommigen op zoek gaan naar die "soulmate" die hen voorspeld werd ). Misschien niet, misschien wel. Het zal de zender een zorg zijn ... als de kassa maar rinkelt. 

 

Wanneer gaan trouwens niet alleen de media maar ook de wetenschap zich in ons land eens ernstig verdiepen - zoals in de meeste andere landen ( nieuwetijdswetenschappers ) al tientallen jaren gebeurt - in het bij èlke mens aanwezige maar niet bij elke mens ontwikkelde zesde zintuig? Of anders gezegd: " Paranormaal zijn we allemaal "( naar het gelijknamige boek van parapsycholoog Christian Vandekerkhove )? Er een paar intelligente boeken over lezen, kan alvast helpen want wereldwijd zijn er zo veel wetenschappers die zich hier wèl al op een objectieve manier in verdiepen ( cfr. onze rubriek boeiende boeken ). Het volgende citaat komt uit de pen van één van die wetenschappers: “ Men kent de inhoud van een ander station of kanaal niet als men er niet op afstemt.”( Emeritus professor William A. Tiller )

                                                                                    

In het zeer vlot geschreven boek “ Het zesde zintuig ” ( Uitgeverij Deltas ) heeft journaliste, Hazel Courteney, het over:  “ bijzondere verhalen, ervaringen en wetenschappelijke bevindingen die het bestaan van het zesde zintuig verklaren ”.

Hazel Courteney:

 

“ Het is één ding om anderen deelgenoot te maken van je eigen ervaringen met ‘wonderen’, maar die wonderen wetenschappelijk bewijzen is iets heel anders. Dat is een van de grootste uitdagingen waarvoor onbevooroordeelde wetenschappers zich momenteel gesteld zien. Toch is er een enorme hoeveelheid afdoend, goed onderzocht en, beter nog, gevalideerd bewijsmateriaal beschikbaar als je bereid bent om ernaar te zoeken. “

Zoals de meeste auteurs hun passie voor het spirituele en het paranormale op een stevige manier willen onderbouwen, laat Courteney het voorwoord in dit boek verzorgen door een eminent en zeer veelzijdig wetenschapper, Professor Gary E. Schwartz ( ook bekend omwille van zijn laboratoriumtesten rond de paranormale gave van Allison Dubois ( die model gestaan heeft voor het feuilleton " Medium " ).

 

Professor Gary E. Schwartz:

 

“ Als wetenschapper met een Harvardopleiding, voormalig Hoogleraar aan Yale University en hoogleraar psychologie, geneeskunde, chirurgie, neurologie en psychiatrie aan de University of Arizona benader ik zaken als spirituele crises, energiehealing en contacten met het hiernamaals vanuit een puur wetenschappelijke invalshoek. “Hij stelt: “De meeste mensen associëren het intuïtieve zesde zintuig met paranormale begaafdheid, mediums en verschijnselen die ze niet kunnen verklaren aan de hand van de “normale” vijf zintuigen voelen, proeven, horen, ruiken en zien. In feite hebben we allemaal toegang tot het zesde zintuig, dat veel verder gaat dan onze huidige wereld en zintuigen. (…)Het totaalbeeld dat Hazel in dit boek schetst, is een beeld van verwondering, plezier, nederigheid en hoop. Ze toont ons de immense macht van de menselijke geest, zoals die wordt ervaren door swami’s, wetenschappers, paranormaal begaafden en gewone mensen, om uiteindelijk het ware potentieel ervan te ontdekken.(…)Net als veel andere wetenschappers geloof ik dat het tijd is om een aantal van onze lang gekoesterde opvattingen los te laten, of ze nu wetenschappelijk zijn of religieus, en om de wereld door nieuwe ogen te zien. Dit boek is een zorgvuldig geselecteerde collectie van zeer bijzondere verhalen, ervaringen, wetenschappelijke bevindingen en doordenkers over de realiteit van spirituele transformatie, fysieke genezing en menselijke evolutie, op zodanige magische wijze gerangschikt dat de grootsheid van het hele boek - het ‘totaalbeeld’ – duidelijk te begrijpen is voor iedereen die zo wijs is om eraan te beginnen. “

 

Om te verhinderen dat sceptici de autoriteit van Gary Schwarz toch in twijfel willen trekken ( ze hoort ons al denken: “ hij zal wel een buitenbeentje zijn binnen de wetenschappelijke wereld “) laat Courteney ook nog een aantal andere wetenschappers aan bod komen in haar boek.

Biofysicus Harry Oldfield levert het bewijs dat er zo iets bestaat als energievelden van geesten, en de gerenommeerde bioloog Rupert Sheldrake geeft een wetenschappelijke verklaring voor mirakels. Rupert Sheldrake heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar intuïtie en paranormale vermogens bij mensen en dieren. Zo heeft hij na de ramp met het World Trade Center in 2001 een diepteonderzoek gedaan naar voorspellende dromen.

Ook William A. Tiller, professor in de natuurkunde, wordt door de auteur ter sprake gebracht in haar boek. Hij houdt zich al meer dan 35 jaar bezig met de structuur van bewustzijn en materie. Zijn bevinding is:

 

“ Wat we met onze ogen kunnen zien, vormt minder dan 10 procent van het universum. De architectuur van ons universum wordt in stand gehouden door de energie die zich in de 90 procent van het ongeziene bevindt. “ (…) In talloze, herhaalde natuurkundige experimenten hebben we bewezen hoe remote viewing ( = het zien op afstand )werkt, hoe telepathie werkt, hoe een gebed of een vervloeking een specifieke persoon, een specifiek doel of een specifieke locatie aan de overkant van een ruimte of aan de overkant van de wereld kan bereiken, hoe je toegang krijgt tot het verleden en de toekomst, hoe verlichte wezens hun subtiele energielichamen vijftienhonderd kilometer kunnen verplaatsen en ergens anders kunnen opduiken. Wat we hebben gevonden is een nieuwe soort energie, een uiterst intelligente soort energie. En het belangrijkste van alles: binnen het menselijke lichaam hebben we toegang tot deze nieuwe vacuümenergie via het acupunctuur-meridiaanchakrasysteem. Daar “stroomt” deze nieuwe energie. Daarom is meer onderzoek naar “alternatieve geneeskunde” onontbeerlijk. “

 

Dit boek is één van de vele Engelstalige boeken die momenteel op de markt verschijnen en die een nieuwe wind doen waaien…. Hopelijk waait deze ook eens over België.

 

 

TOP

COMMENTAAR BIJ ARTIKEL " DE STANDAARD " ( Kim De Gelder- moorden )

" Waanzin in kindercrèche "  Twintigjarige man vermoordt in Dendermonde twee kinderen en verzorgster, verwondt twaalf anderen. " ( De Standaard 24-25 januari 2009 )

 

Wat bezielt een mens tot het plegen van zeer gewelddadige feiten?

 

Op deze vraag zoeken ( gerechts )psychiaters telkens opnieuw een antwoord. Het inzicht in de menselijke geest en gevoelswereld zou aanzienlijk vergroten als de wetenschap zich leerde openstellen voor de niet-materialistische kijk op de mens en de hersenen. Rond het lichaam van de mens is een aura ( energieveld, stralingsveld ) aanwezig waarin alles opgeslagen zit wat er lichamelijk, emotioneel en psychisch ofwel in harmonie ofwel in (totale) disharmonie of zelfs chaos verkeert. In het eerste geval is er innerlijk evenwicht dat ook zichtbaar uitgestraald wordt naar anderen toe. In het tweede geval kan iemand er "normaal" uitzien en "normaal" functioneren maar geestelijk toch zodanig ontwricht raken ( cfr. dader aanslag Koninginnedag 2009 in Nederland ) dat er ernstig pathologisch gedrag uit kan voortvloeien: kindermoord, gezinsmoord, passiemoord, seriemoord, rituele moord, massamoord, ... de reeks is eindeloos. Je leert de innerlijke wereld van een mens dus nog beter kennen wanneer je niet alleen zijn/haar geest bestudeert maar ook zijn/haar aura. De wetenschappelijke, de gerechtelijke en de paranormale wereld kunnen perfect verzoend worden om misdaden sneller en vollediger te analyseren en soms ook te helpen voorkomen. In Engeland en de V.S. boekt men daar mooie resultaten mee.

 

" De dader hult zich in stilzwijgen. " 

 

Wie een aura kan doorgronden ( door het helder-voelen, helder-weten of helder-zien ) heeft geen enkele feedback nodig, zelfs niet bij afwezigheid van enige verbale reactie van of totale apathie bij de misdadiger. Ook bij misdaadpreventie en misdaadbestrijding kan het zeer nuttig zijn om gebruik te maken van het instrument van de intuïtie( een hoger weten dat helpt om iemands daden en motieven beter te kunnen doorgronden ). De meeste ervaren speurders werken trouwens al zeer spontaan vanuit hun "gut feeling": vb. Vooraleer een verdachte betrapt kan worden op leugens, heeft de intuïtie van de speurder al onraad geroken. 

   

Kunnen we er voor zorgen dat het nooit meer gebeurt? 

  

Men zegt vaak dat de golf " geweld ( op school ) bij jongeren " uit Amerika overgewaaid komt. Dat is minder relevant dan het feit dat de volgende spirituele wetten van toepassing zijn: 1."gelijksoortige energieën versterken elkaar" ( in de volksmond: "soort zoekt soort") en 2."energieën kennen geen afstanden". Overal ter wereld - waar binnenshuis en buitenshuis steeds zwaarder fysiek en grof verbaal geweld dagelijkse kost worden - tunen jonge en minder jonge mensen in op die steeds uitdeinende energievelden van agressie. 20 jaar geleden was er in ons land nog geen sprake van uit de hand gelopen conflicten in het verkeer waarvan men nu om de haverklap hoort of leest. Buschauffeurs klagen over het vandalisme en de verbale of fysieke agressie waarvan zij bijna dagelijks het slachtoffer zijn. De scholen worden ondanks de sensibiliseringsacties steeds meer geteisterd door een plaag van pesterijen waarbij sommige jongeren steeds inventiever worden (cyber-pesten). Daarnaast wordt overal ter wereld geweld als dagelijks vermaak geserveerd aan kinderen, jongeren en volwassenen in een hele resem geweldfilms, horrorfilms en agressieve "spelletjes". Het is toch evident dat dit besmettelijk is. De energie van geweld infiltreert de geest van èlke mens maar het vormt vooral een risico voor de meest kwetsbaren: de zeer ontvankelijke geest van kinderen en jonge mensen enerzijds en de verziekte geest van ernstig labiele of gestoorde mensen anderzijds.

We zijn zeker geen voorstander van censuur maar wèl voorstander van censuur waar het rauw - geweld - ( fysiek en verbaal ) entertainment betreft. De noodzakelijke, dagelijkse berichtgeving over oorlog en andere ellende vergt al heel wat van de verwerkingscapaciteit van de kijker. Pleiten we hier voor een betuttelingsbeleid naar de kijker toe? Helemaal niet maar graag eens wat minder programma's die - onder het wellustig oog van de camera -  vooral inspelen op de lagere persoonlijkheid van de mens. Waarom ook niet wat meer ècht amusement in plaats van de eindeloze scheldtiraden of de cynische woordenkramerij waarmee bijvoorbeeld wedstrijdkandidaten elkaar voortdurend trachten af te slachten? Arm televisieland!

De wereld wordt door de maatschappij ( en met de zegen van de televisiemakers ) dan ook nog eens opgedeeld in " winners ", " losers", " nerds ", " freaks ",... en gewone mensen, die zich stilaan afvragen of er ook al iets mis is met " gewoon " zijn, of met gewoon je best doen in je leven. " De slimste mens ", " het supermodel "( met anorexia-maten ), de zieligste " nerd " ( alleen al het woord ) en het domste blondje, " de grootste X-factor ", " een super-( kunstjes )hond ", " het strafste zesde zintuig ", " mijn ( top )restaurant " ( soms meer een gooi-en-smijttent ),... Door de bikkelharde competitie ontstaan frustraties en nijd en dat bevordert niet het goed in je vel zitten dat zo belangrijk is voor het innerlijke evenwicht van de mens. We hebben er helemaal niets op tegen dat men de dingen des levens toont zoals ze echt zijn : mooi naast minder mooi en lelijk, goed naast minder goed of ronduit slecht,... De serie " Matroesjka's " op VTM, bijvoorbeeld, was een zeer rauwe maar vrij authentieke en dus uiterst zinvolle portrettering van de daders en slachtoffers van vrouwenhandel. 

Tegenwoordig druipt in net iets te veel amusementsprogramma's alleen nog maar grofheid en grof taalgebruik  ( zowel bij de presentatoren als bij de kandidaten ), zelfvoldane oppervlakkigheid en egotripperij van het scherm. Natuurlijk kunnen de lagere driften in de mens nooit volledig onder controle gehouden worden maar anderzijds en helaas kan je deze wel versterken door voortdurend negativiteit, negativisme en platvloersheid in beeld te brengen. Het kwade en het lelijke in de kleine en de grote wereld kan je alleen inperken door er grote velden van liefde, vriendschap, respect en schoonheid tegenover te plaatsen. Liefde en respect zijn immers ook energieën die besmettelijk en zeer krachtig zijn en de grootste afstanden tussen mensen kunnen overbruggen. Waarom niet beginnen in het gezin...en met dàt kanaal dat zo veel gezinnen dagelijks bereikt?  

 

Op een gruweldaad als het drama in Dendermonde reageren met uitzinnige woede en verwensingen is misschien begrijpelijk maar toch niet de juiste aanpak. De familie van de slachtoffers heeft nu meer nood aan een oprecht liefdevol en warm gebaar van mede-voelende mensen dan aan holle woorden of krachttermen. "Liefde als transformerende zalvende kracht",... is ook een spirituele wet.

Onze zeer innige deelneming aan alle slachtoffers en hun families en heel veel sterkte voor alle getuigen, betrokkenen en hulpverleners!    

TOP

SOFTDRUGS ONSCHULDIG? VERGEET HET !( maart 2009 )

Eén van de meest hardnekkige illusies waaraan sommige jongeren en volwassenen zich vastklampen is de overtuiging: " Softdrugs zijn onschuldige genotsmiddelen die je een ontpannen en prettig gevoel bezorgen en je raakt er niet aan verslaafd of door verslaafd."

Ondanks de lijdensweg en de waarschuwingen van ouders met een steeds zwaarder verslaafd ( volwassen ) kind zijn nog tè veel mensen overtuigd dat zij de duivel die (drug)verslaving heet in toom kunnen houden. Het is algemeen geweten dat er aan sommige gevallen van psychosen druggebruik is voorafgegaan. Akkoord dat er dan vaak al bij de betrokkene een zekere aanleg voor psychosen aanwezig was, die vervolgens door drugs geactiveerd werd. Maar geen enkel (gelegenheids)gebruiker kan juist inschatten welk effect de ( soms bovendien onzuivere ) drugs op zijn of haar lichaam en geest zullen hebben. Waarom dus het risico lopen om de tempel van het intelligente lichaam en de unieke persoonlijkheid op meerdere niveaus door roesmiddelen te laten verzieken en zelfs geleidelijk te laten vernietigen.

Wat wetenschappers weigeren te aanvaarden - omdat ze nog niet kunnen bevestigen dat elke mens een aura heeft - is dat drugs niet alleen een destructieve impact op het lichaam en het zenuwstelsel hebben maar ook op het beschermend energieveld dat rond het lichaam van de mens aanwezig is en aura heet. We citeren hier uit het boek " Licht op de Aura " van 's werelds beroemdste genezer, Barbara Ann Brennan:

" Drugs als LSD, marihuana, cocaïne en alcohol zijn verwoestend voor de heldere, gezonde kleuren van de aura en veroorzaken een "etherisch" slijm, net als ziekte. " ( etherisch: meer fijnstoffelijk van aard ) 

Wanneer de natuurlijke bescherming die de aura de mens geeft, verstoord raakt door de verwoestend lage trillingsfrequentie die eigen is aan elke verslavingstoestand, ontstaan er gaten of vuile slierten in die aura. Dit zet vervolgens bij heel wat druggebruikers de deur van hun bewustzijn op een zeer grote kier voor lagere energieën of astrale entiteiten ( dolende of destructieve geesten die een gemakkelijk beïnvloedbare aardse gastheer zoeken via wie zij zich kunnen uitleven ). De wetenschap wil niet aanvaarden dat er leven is na de dood en dat sommige negatieve geesten de aardse sfeer niet kunnen of willen loslaten en zich maar al te graag uitleven via labiele, verslaafde, gestoorde of criminele personen. De meeste psychiaters aanvaarden evenmin dat " het (negatieve) stemmen horen " niet noodzakelijk een produkt is van iemands zieke geest of verbeelding maar dat dit bij psychotische personen vaak zelfs de realiteit is. Iemands aanleg voor helder-horendheid kan inderdaad door drugs geactiveerd worden maar het probleem is dat men "die deur" vaak niet meer dicht krijgt en men niet de zuivere zielenafstemming en het bewustzijnsniveau ontwikkeld heeft om te kunnen selecteren in het soort bericht(gevers)/energie. Wanneer een psychotisch persoon bevelen opvolgt van die ( soms dus echte )"stemmen" is er sprake van bezetenheid, wat trouwens geen ènkel excuus is voor het plegen van misdaden want spiritueel gezien, bestaat er niet zo iets als " ontoerekeningsvatbaarheid ".   

 

Belangrijke Opmerking :

 

Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen met spirituele en paranormale interesses en sommigen van hen geloven dat ze door " onschuldige drugs " een sneller en vlotter kontakt kunnen leggen met de Geestelijke (Onzichtbare) Wereld, dan door de natuurlijke en veilige door meditatie en bewustzijnsontwikkeling ontstane verbinding. De Sferen van Licht kan men niet stormenderhand bereiken: niet door een uitgekiende techniek, niet kunstmatig door drugs maar enkel door de liefdevolle overgave van het hart. In het boek " Maitreya's missie " van Benjamin Creme lezen we hierover : 

" De ervaring van de druggebruiker is niets anders dan het schimmenspel dat door zijn eigen gedachten is gecreëerd. Daarom is het beperkt, tijdelijk, een pure begoocheling, en geen geestelijke ervaring. De ervaring van het absolute, het Zelf, als de geestelijke grondslag van het leven, de aard van de werkelijkheid zelf, moet op zielenniveau worden bereikt. " En in het boek " De materialist " van de filosoof Graham Dunstan Martin lezen we:

(...) de bewering dat mystieke ervaringen het resultaat zijn van chemische processen in het brein. Men stelt daarbij dat ze worden opgewekt door vasten en andere ascetische oefeningen, maar ook door 'magische paddenstoelen' of hun moderne equivalenten als lsd en mescaline. (...) Drugs zijn echter gevaarlijk. Zijn er middelen bij die ons naar de ene deur van de waarheid leiden? Zekerder is dat veel ervan ons over de verschillende drempels van de waanzin zullen helpen. " 

TOP

2 DRAMAREEKSEN OVER MEDIUMSCHAP

2 schitterende televisiereeksen over het werk van mediums voorbij onze ( kleine ) grenzen 

Elke dinsdagavond op VTM : " Ghost Whisperer " met Jennifer Love Hewitt. Deze Amerikaanse dramareeks is gebaseerd op het werk van het wereldbekende medium James Van Praagh.

 

Elke zaterdagavond op VIJFtv : " Medium " met Patricia Arquette. Deze Amerikaanse dramareeks is gebaseerd op het werk van medium Allison DuBois. ( zij was reeds te gast in de show van Oprah )


 

TOP

" OVER DE OPKOMENDE PLANETAIRE VERANDERINGEN "( fragment uit een interview met Drunvalo Melchizedek )

Drunvalo Melchizedek studeerde eerst natuurkunde en later kunstwetenschappen aan de Universiteit van California in Berkeley. Deze combinatie resulteerde in een grondige studie in de ( heilige ) geometrie. Daarnaast heeft hij bij meer dan 70 verschillende leraren van allerlei achtergronden gestudeerd, wat hem universeel inzicht verschafte en wat hem in staat stelde vele geheimen te ontrafelen en veel doorbraken te bewerkstelligen. Drunvalo heeft de prachtige kwaliteiten van openheid, bewustzijn, mededogen, liefde en wijsheid. Zijn werk levert een duidelijke bijdrage aan de spirituele paradigmaverschuiving die momenteel plaatsvindt. Hij is een wereldreiziger en geeft workshops, seminaries en lezingen over de heilige geometrie van de schepping, menselijke energievelden, spiritualiteit, meditatie en 'leven in het hart' in 45 landen. Hij brengt mensen in contact met hun Mer-Ka-Ba ( = energetisch, interdimensionaal voertuig dat rond het lichaam aanwezig is, het is een levend lichtveld dat enkel geactiveerd wordt door ons besef en doorleven van goddelijke onvoorwaardelijke liefde, ons besef van eenheid en onze terugkeer naar onze oorspronkelijke hogere staat van bewustzijn ) dat verbonden kan worden met het energieveld rondom de aarde. cfr. onze rubriek "boeiende boeken" " De geometrie van de Schepping " ( deel 1 en 2 ) ( Drunvalo Melchizedek )

 

Interview met Melchizedek

'Over de Opkomende Planetaire Veranderingen' (8/2008 )

ga naar http://users.telenet.be/freesoaring_eagle en dan 'monthly messages' aanklikken,vervolgens kan je onder February 2009 het item kiezen: ' Drunvalo about the upcoming planetary changes ', je kan hem dan zelf aan het woord horen ( in het Engels weliswaar maar met een zeer mooie stem ... )

Hier volgen een paar fragmenten uit het interview ( vertaling Ulla Mertens )

 

" De inheemse volkeren uit heel de wereld, niet alleen die wij kennen, zijn het erover eens dat wij een unieke en speciale tijd binnengaan in de geschiedenis van de Wereld. Het is een tijd waar we van één manier van Zijn naar een heel andere manier van Zijn gaan. (...)We gaan een tijd van grote hoop binnen. Vooral de Maya's noemen dit de Eindtijd, omdat dit het einde is van een zeer lange cyclus, het is het begin van een nieuwe cyclus. Het is niet alsof alles gaat eindigen, het is het einde van één cyclus en het begin van een andere. Maar het hangt af over welk deel van de cyclus de Maya's het hebben. Als ze het hebben over het oude deel van de cyclus dat ons bekend is, het banksysteem, religies, de regering, enz. zal dit uiterst instabiel worden, en als ze het juist hebben zal het volledig uiteen vallen en helemaal oplossen. Maar in de plaats ervan komt een heel nieuwe manier van Zijn. Een manier die wij op Aarde nog niet gezien hebben…in bijna niemands leven, sinds heel lange tijd, duizenden en duizenden jaren, waar de angst verdwijnt. We gaan naar het einde van de Polariteit en de ideeën van Goed en Kwaad.(...) Wij hebben ervoor gekozen om te experimenteren. We hebben geëxperimenteerd op een bepaald niveau van Bewustzijn, Goed en Kwaad genaamd.(...) In plaats daarvan zullen we de eenheid van alle leven zien. (...) Dan zullen we beseffen dat het hele Universum één Levend Wezen is en dat er maar één Spirit en één Bewustzijn door alles beweegt. Een nieuwe manier van waarnemen komt het leven op Aarde binnen en wij zullen dit in ons leven ervaren. Nu, op dit ogenblik, in 2008, lijkt het alsof het niet kan: de wereld is gek geworden, ze zijn in oorlog en gaan elkaar vermoorden, financiële stelsels gaan in elkaar storten, etc., maar dat is niet wat de Ouden op de Planeet zeggen. Zij zeggen: "Eindelijk zijn we deze ruimte binnengegaan en zullen we iets splinternieuw zien, maar eigenlijk is het heel oud. Er is geen missie. Het is niet echt alsof er iets te doen is, het gaat om Transformatie. Het is eerder vibratie, het is eerder Zijn dan Doen. Doen zoals "moeten doen” of "iets moeten bereiken” maakt deel uit van Polariteitsbewustzijn. (...) Het is een Transformatie van Bewustzijn op Planetair Niveau en dat vindt overal plaats, niet enkel hier. Het hele Universum gaat door een Transformatie. Als je dit echt zou begrijpen, is dit helemaal niets om bang voor te zijn. Het is zoiets als "Eindelijk!”. We bereiken een niveau waar de veranderingen zeer snel plaatsvinden. Het Leven is Heel, Compleet, Perfect en het ontbreekt aan niets en zo is het altijd geweest.  

Onze Spirit is oneindig oud. Er is nooit een tijd geweest dat we niet bestaan hebben. Er zal nooit een tijd zijn dat we niet bestaan. Het betekent dat iedereen ergens anders vandaan kwam om hier te zijn. Wij zijn buitenaardsen (ET's), de dolfijnen en de walvissen zijn ET's die van Sirius kwamen. Heel wat Pleiadiërs zijn hier en ze zijn hier al een hele tijd, er zijn mensen van Aldebaran… van overal zijn ze hier samengekomen. Hoe deze verschillende rassen het gaan doen weet ik niet, ik weet wel redelijk zeker hoe de Siriërs het gaan doen. Van wat deze Oude Groepen mij vertelden zullen de Siriërs zich het eerst bekend maken en dat komt omdat wij hun nakomelingen zijn. Zij zijn de vader en zij hebben ervoor gekozen om dit te doen. Maar daarna, wat de Maya's over deze tijd vertellen is dat het hele Universum zich voor ons zal openstellen en dat we overal naartoe kunnen gaan, overal waar we willen. Ja, ik begrijp het, dit is op een of andere manier een vreemde tijd, omdat we zo beperkt zijn geweest. We waren op Aarde in quarantaine. We zijn niet in staat geweest om de kamer te verlaten. Iemand heeft lang geleden de deur op slot gedaan." (...)

 

TOP

COMMENTAAR BIJ ARTIKEL " DE STANDAARD " ( dresscode in scholen: Gothic style, Ja of Nee? )

Opiniestuk : Kinderrechtencommissaris ANKIE VANDEKERCKHOVE was verontrust toen ze het verhaal las van het Xaveriuscollege in Antwerpen, waar de directie aan twee leerlingen een verbod zou opgelegd hebben om zich te kleden in hun zwarte kleren en om hun haar te kleuren 

 

" LAAT LEERLINGEN ZICHZELF ZIJN " (De Standaard 20 maart 2009 )


Het Kinderrechtencommissariaat ontvangt soms meldingen van leerlingen die hun haartooi moeten veranderen, bepaalde soorten kleren niet meer mogen dragen, of hun piercing moeten weghalen. Wij constateren dat het voorval in het Xaveriuscollege geen alleenstaand geval is. En dat verontrust ons erg. Het Kinderrechtencommissariaat wil duidelijk stellen dat kinderen en jongeren, leerling of niet, wel degelijk het recht hebben om hun identiteit te beleven, ook door hun kleding, kapsel of andere 'uitwendige stijlkenmerken'. Sommige leerlingen houden van zwart, andere van gekleurd, sommige leerlingen kammen hun haar, andere niet, sommigen scheren het af, anderen verven het. Sommigen drukken daarmee ook bepaalde voorkeuren uit, zoals voor een muziekstijl. Anderen niet. Iedereen is anders. Diversiteit heet dat.
Op school worden er over veel verschillende dingen afspraken gemaakt. Daar is niets mis mee. Waar mensen samenleven, mogen afspraken gemaakt worden. Dus ook op school. Alleen moeten die afspraken op papier gezet worden. Een schoolreglement, heet zoiets. Een schoolreglement wordt in elke school die zichzelf respecteert gemaakt in overleg tussen alle betrokkenen op wie dat reglement van toepassing is. Dus ook in overleg met de leerlingen. En een schoolreglement kan geen basis vormen om een groep leerlingen te viseren of uit te sluiten. Een school kan niet zomaar een anti-gothic-kleren beleid voeren, vanuit het buikgevoel dat zwarte kleren, een rode haarkleur of andere accessoires andere mensen bang zouden maken. Geen heksenjacht op school, dus. De regels die samen afgesproken worden moeten daarbij ook duidelijk zijn. En de regels moeten permanent opgevolgd worden. Dus geen vage kledingregels die afhankelijk van het moment en subjectief door de school anders ingevuld worden.
Hoe zit het met dat alles op het Xaveriuscollege? De beslissing die aan de leerlingen van het Xaveriuscollege opgelegd werd, lijkt op een sanctionering. Zoveel is duidelijk. Waren de afspraken waarnaar die beslissing verwijst even duidelijk?
Het Kinderrechtencommissariaat roept scholen op om respect op te brengen voor de identiteitsbeleving van hun leerlingen. Wij suggereren de betrokken leerlingen in het Xaveriuscollege de hier gestelde vragen mee te nemen in hun overleg met de schooldirectie.

 

De Standaard publiceerde mijn reactie op dit artikel van A. Vandekerckhove in de krant van maandag 23 maart ‘09 ( de titel werd niet door mij gekozen ):


“DONKERE KLEREN MAKEN DONKERE KINDEREN”

 

'’Laat leerlingen zichzelf zijn', schrijft Ankie Vandekerkchove in De Standaard van 20 maart. 'Wie kan er iets op tegen hebben dat er in de maatschappij en in de scholen respect leeft voor de identiteitsbeleving van jongeren in het algemeen en schoolleerlingen in het bijzonder?'
Niemand natuurlijk, en ik ook niet. Toch begrijp ik als ex-leerkracht in het hoger secundair onderwijs zeer goed waarom scholen (en ouders ) 'een anti-gothic-klerenbeleid' willen voeren. Het gaat hier namelijk om veel meer dan om jongeren een onschuldige modetrend laten volgen. Ik heb nog nooit in de klas, in mijn huidige genezingspraktijk of in mijn omgeving iemand ontmoet met een mix van de volgende twee tegengestelde stijlen: een donkere kledingstijl en een licht uitstralend humeur. 'Black is beautiful', volledig akkoord maar geen enkel mens heeft ooit gehuiverd bij het zien van een mooi ogende dame in een al even mooi zwart feestjurkje met bijbehorend sjaaltje en zwarte schoenen. Maar dat is toch heel wat anders dan een jongere het uithangbord laten zijn van een strekking die duidelijk sympathiseert met alles wat in de wereld van het paranormale als zwarte magie (de duistere trekjes van het occulte) bestempeld wordt. Even een beknopte opsomming van hun voorkeuren: heksenhoeden, fascinatie voor de duistere elementen van de dood, doodskoppen met rode monden op pikzwarte T-shirts, horrorverhalen en fascinatie voor het beklemmende van black magic in plaats van een oprechte verdieping in de zuivere leer en liefde van de spirituele wereld. In Harry Potters tovenaarswereld is het ook griezelen geblazen? Ja, maar het blijft gezellig griezelen en bovendien dweept de zeer spirituele schrijfster niet met de krachten van de duisternis ( die ze evenmin ontkent).
Of men het nu wel of niet wil toegeven: Gothic dweept met lagere, duistere, doodse krachten. Ik wil niet veralgemenen, maar de toonaangevende tendens van Gothic is toch dat niet het hogere ik, maar de lagere persoonlijkheid (met al zijn angsten en driften) wordt geïdealiseerd. Kinderen en jonge mensen zouden opgevoed moeten worden (thuis, op school en in de maatschappij) om hun persoonlijkheid te helpen optillen tot een hoger, niet tot een lager bewustzijn.
Heeft kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerkchove al eens de moeite genomen om een aantal blogs te lezen van deze Gothic liefhebbers, die niet beseffen (en eigenlijk ook niet weten) dat zij de deur van hun geest openzetten voor de reële donkere energieën van mistroostigheid, isolement en diepe levens- of doodsangsten? Heeft zij er al eens bij stilgestaan wat de impact is van die lugubere zwarte en soms morbide interesses die zich nestelen in de ontvankelijke, beïnvloedbare geest van jongeren? Heeft ze zich al eens vragen gesteld over de toename van het aantal jongeren dat kampt met een letterlijk 'somber' of ronduit depressief zelfbeeld of negatief mensbeeld? In onze huidige wereld die bol staat van de communicatiemiddelen is er bij jongeren nog nooit zo veel eenzaamheid geweest. In onze 'recht-op-vrijheid'-maatschappij hebben kinderen en jongeren blijkbaar ook recht op het spelen van gewelddadige games en het bekijken van horrorfilms, geweldfilms en niet zo softe pornofilms. Is het toevallig dat er velen onder hen momenteel zo agressief zijn tegenover zichzelf (zelfverminking en eetstoornissen) en tegen anderen (cyberpesten en vernielzucht)? Een (anorexia-)maatje minder is momenteel overal ter wereld ook een modetrend in de wereld van schoonheid en mode en bij steeds meer gewone jonge meisjes. En geen enkele pedagoog of therapeut die hen dat uit het hoofd kan praten.
Kinderen en jonge volwassenen hebben niet alleen veel liefde, begrip en warme aandacht nodig maar ook veel (zon)licht, lichte natuurlijke kleuren (de natuur schittert door haar frisse kleuren, niet door duistere). Wie zich verdiept in kleurtherapie en klanktherapie weet dat elke kleur en elke klank een trillingsfrequentie heeft die een diepe impact heeft op de mens, zelfs op diegenen die dat ontkennen. ( Griet Hutsebaut paranormaal genezer en ex-leerkracht )


“ LICHTE KLEUREN, GEWICHTLOZE PRAATJES “ ( De Standaard dinsdag 24 maart 2009)

ROEL VANDE WINKEL( academicus ) antwoordt 'paranormaal genezer' Griet Hutsebaut.

 

'Ik stel mezelf al ruim 20 jaar bloot aan teksten die het occulte verheerlijken en toch heb ik nooit de impuls gevoeld om die muzikale wereld naar de realiteit om te zetten.' Ik twijfel. Wat is nu het meest belachelijke? Dat een krant als De Standaard het stukje 'Donkere kleren maken donkere kinderen' van 'paranormaal genezer' Griet Hutsebaut publiceert? Of dat ik mijn overvolle agenda toch even overboord gooi om een repliek te schrijven? Ter verdediging van 'Gothics' dan nog. Medemensen waar ik, op een compilatie-cd van the Sisters of Mercy na, geen affiniteit mee heb. Hoewel.
Ondergetekende is wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent en docent aan de hogeschool Sint Lukas Brussel en aan de Universiteit Antwerpen. 35 jaar. Doctorstitel behaald, enkele boeken en artikelen geschreven. Keurig getrouwd. Papa van een peuter en een kleuter. Geen drugs-, drank- of andere problemen. Geen destructieve persoonlijkheid. Trotse bezitter van onder andere een gele trui, een oranje pull, een paars hemd en andere kleurrijke kleren die hij zelf draagt, maar zich eigenlijk door zijn echtgenote heeft laten 'aanraden'.
Kortom, burgerlijkheid troef. Indien u 15 à 20 jaar terugspoelt, krijgt u een wat donkerder beeld. De haren een meter langer, een ring in het oor, wat kettingen rond de hals en natuurlijk (zodra de kinbeharing dat toeliet) een soort sik. En vooral: altijd en overal zwarte kleren. Kleuren waren absoluut taboe, behalve om mijn trouw te bekennen aan favoriete hardrockgroepen. Guns N' Roses, Metallica, Sepultura, Slayer… Jarenlang gratis reclame voor gemaakt. In duurbetaalde T-shirts met kleurrijke tekeningen van doodshoofden, hersens, ingewanden of bloederige monsters. En nog veel langer naar de bijbehorende muziek geluisterd. Tot op heden eigenlijk. Al is de muzikale horizon wat verruimd en sloop zelfs Abba mijn cd-collectie binnen, de gitaren blijven voorop staan.
Ik stel mijzelf dus al ruim 20 jaar bloot aan teksten die, zoals bepaalde metalgenres dat voorschrijven (er zijn ook andere strekkingen), het occulte verheerlijken en allerlei satanische taferelen beschrijven. En toch heb ik nooit de impuls gevoeld om die muzikale wereld naar de realiteit om te zetten. Mijn ouders en broers zijn niet ritueel geofferd. Nooit een kip de strot afgebeten, zelfs geen medeleerling aangevallen. Want: het volume van de muziek maakte mij niet hersendood. Ik kon een perfect onderscheid maken tussen fictie en realiteit. Net zoals jongeren dat vandaag kunnen. En dus wel naar opzwepende of deprimerende muziek luisteren, maar er niet agressief of depressief door worden. En met tienduizenden naar metal- of gothic-festivals trekken, waarvoor ze hun donkerste kleren en parafernalia uit de kast halen, maar waar ze en masse ook een zelfdiscipline vertonen waarnaar men bij grote voetbalmatchen vergeefs zoekt.
De tienduizenden oudere jongeren die kapitaalkrachtig genoeg waren om onlangs het AC/DC concert te bezoeken (of hun kinderen daarop te trakteren) en daar 'The Highway to Hell' mee te brullen, hebben aan die tekst en muziek dus geen 'tik' overgehouden. Vroeger niet en vandaag evenmin. Het is dus met een gerust gemoed dat ik zoveel jaar later de metal-kleren laat voor wat ze zijn, maar de muziek-van-toen niet afzweer. En bij het schrijven van dit stukje een stemmig streepje 'The Number of the Beast' opzet. (Een nummertje van Iron Maiden over, jawel, de duivel - BOE!) En straks zal ik de vaat doen met Black Sabbath.
Ter zake. Ik wil mij niet mengen in de discussie of scholen bepaalde kleren of sierraden al dan niet mogen verbieden. Ik kan mij inbeelden dat het uiterlijk van oudere leerlingen sommige jongere leerlingen bang maakt en dat een directie daar iets tegen wil ondernemen. Als ouder van heel jonge kinderen heb ik daar zelfs veel begrip voor. (Al is mijn zoontje gewapend: toen hij drie maanden was, kreeg hij van vrienden een Motörhead-baby-T-shirtje cadeau.)
Maar ik wil mij wel verzetten tegen stemmingmakerij waarin jongeren die graag naar 'donkere' muziek luisteren en hun kleren en kapsel aanpassen, automatisch worden gestigmatiseerd en afgeschilderd als depressievelingen met een 'lager bewustzijn'. Indien iemand van dat laatste last heeft, is het mevrouw Hutsebaut zelf.
Mijn reactie op de repliek van Roel Vande Winkel:


“ OVER INTELLIGENTIE EN ZIELENRIJKDOM " ( werd niet gepubliceerd )


Het is toch niet omdat een jeugdpassie voor Gothic en het occulte in kleren, kleuren en muzikale smaken bij een intelligente persoonlijkheid zoals u niet tot afwijkend gedrag geleid hebben, dat dat iets zegt over de impact die dit wel of niet heeft op beïnvloedbare jonge ( labiele ) geesten. In mijn artikel had ik het zeker ook niet gemunt op de doorsnee-jongere die in de “fleur” van zijn groeiprocessen vertoeft en met een vleugje gezonde rebellie de wereld van volwassenen terecht confronteert met de èchte duistere krachten, namelijk de politieke, sociale, financiële en morele puinhoop die deze laatsten wereldwijd gecreëerd hebben. Men zou zich echter wel kunnen afvragen of jongeren en volwassenen in deze sombere tijden nog nood hebben aan deprimerende en agressieve boodschappen in woord en beeld, in muziek en kledij. In het academische wereldje bevindt men zich natuurlijk op een veilige afstand van de wanhoop, de manipulatie, de leugens en de destructieve neigingen die de gewone mens belagen. Waar gaat het naar toe met al die waanzin? Gewone jongens die vermoord worden om een sigaret, een MP3speler, of omdat hun lief op de jaloerse tenen van een rivaal getrapt heeft,… Wanneer een 17-jarige stille jongen in onze praktijk bekent dat hij last heeft van angsten en ik hem wijs op de zaadjes die hij de dagelijkse portie horrorfilms in zijn geest laat planten, lacht hij me eerst uit maar hij wil mijn dom voorstel toch een kans geven. Een paar maanden later slaapt hij beter en is hij - ja - veel minder ‘somber’.


Intelligentie en een hoger bewustzijn zijn perfect te rijmen met elkaar maar gaan helaas niet altijd samen. Bij onze huidige paus zie ik die twee niet met elkaar samengaan, omdat hij ( en niet alleen door zijn anti-condoombeleid ) “ Geen liefde, wel haat en angst “ verspreidt bij arme Afrikanen die geloven wat de paus roept omdat ze zwak, hongerig, ziek en niet-opgeleid zijn, zoals Oscar Van Den Boogaard in zijn gelijknamig artikel terecht opmerkt ( maandag 23/3/09 ). En omdat diezelfde paus met hetzelfde taboe - vingertje binnendringt in de intimiteit van onze slaapkamers of zijn enige echte zuivere leer blijft verdedigen op het sterfbed van gewone stervelingen die zich in een ondraaglijk lijden bevinden. Bij een zeer warme èn kleurrijke persoonlijkheid als de Dalai lama, daarentegen, zie ik intelligentie en zielenrijkdom wel samengaan. Na 50 jaar onderdrukking van het Tibetaanse volk trapt hij nog steeds niet in de valkuil van “ oog om oog, tand om tand “. Grote zielen zoals Mahatma Gandhi en Martin Luther King zijn hem daar in voorgegaan.

 

Wat dan het occulte betreft: Het Vaticaan voelt zich zelfs een tikkeltje bedreigd door het gigantische succes van de " Harry Potter " - boeken. Zo werd er kritiek geuit op het feit dat de boeken magie en het occulte zouden verheerlijken. Volgens tegenstanders zoals Prof. E.Rialti, hoogleraar literatuur aan de Universiteit van Florence, is het een groot gevaar dat kinderen gaan denken dat hekserij positief is. “ Kennis van het occulte maakt het mogelijk dingen te manipuleren. “ Rialti signaleert in de verhalen van J.K. Rowling gnostisch gedachtegoed: “ Alleen uitverkorenen, de intellectuelen, weten hoe ze duistere machten kunnen beheersen en omvormen tot goede machten. “ Dus Roel Vande Winkel kan gerust zijn: zijn intelligentie beschermt hem in zijn passie voor ‘ donkere ‘ muziek voldoende tegen de duistere kantjes van het occulte.
Ja, ik geef het maar al te graag toe, ik ben een groot fan van ( het zingen van ) de “ Matteuspassie” van J.S. Bach waar misschien geen tienduizenden voor naar een concert lopen maar waarover de dirigent van Collegium Vocale, Philippe Herreweghe, ooit zei: “ Zeer goede muziek - denk maar aan Bruckner, Bach, Beethoven,Brahms,… - gaat over onze verbondenheid als menselijk wezen met iets anders. Dat klinkt zeer vaag, maar in onze rationele wereld is er geen verklaring voor het feit dat er op een bepaald moment in een concertzaal iets uitzonderlijks ontstaat. Dat 6000 mensen drie uur ademloos naar de Matteuspassie luisteren, daar is geen redelijke verklaring voor. “ Niet alleen de klassieke componisten maar ook moderne groepen als U2 hebben mijn hart gestolen. Zij roepen in hun muziek ( en Bono in zijn maatschappelijk werk) op tot meer verbondenheid tussen mensen in plaats van hen van elkaar te vervreemden en te isoleren. Niet alleen grote muziek verbindt mensen met elkaar of doet hen op zijn minst nadenken over de dingen des levens maar ook grote literatuur, grote kunst. En dat is wat mijn ‘lager bewustzijn’ te zeggen heeft over nummers als “The number of the beast “ en ” Highway to Hell “: wèl klassiekers maar geen grote muziek.
 

 

TOP

EEN GRIJZE MUIS ( of eerder mus )? MISSCHIEN... MAAR MET EEN STEM ALS EEN NACHTEGAAL

Paul Potts ( 2007 ) en Susan Boyle ( 2009 ), de twee wereldberoemd geworden zangers uit " Britain's got talent "... Ondanks de bedenkelijke blikken van de jury en het aanvankelijk lacherige publiek waren allen zwaar onder de indruk van het Assepoester - sprookje dat zich voor hun ogen voltrok. Paul was in zijn vorig leven een sjofele verkoper van mobiele telefoons en Susan een ietwat onverzorgde maar zeer ontwapenende volkse vrouw die sedert het overrompelend succes al aan een eerste restyling onderworpen werd. Het Universum heeft zoals steeds een krachtige manier gevonden ( en deze trend vervolgens internationaal gelanceerd ) om ons tot de absolute kern van het leven te brengen: de inhoud is belangrijker dan de verpakking. In de wedstrijd World Idol 2004 werd de " I don't want to be rude, but... " trend tijdens de beoordeling immers ook al gezet: de Noorse winnaar, Kurt Nilson - vroeger loodgieter - werd door de jury een hobbit genoemd. " You have the voice of an angel, but you look like a hobbit. "( een denkbeeldig, dwergachtig volkje uit de romans van J.R.R. Tolkien

Wat hebben al deze supertalenten gemeen? Ze zijn niet de Koen Wauters of de Natalia van onze dromen maar ze hebben een schitterende zangstem zonder franjes, waar de meeste ster uitziende sterren alleen maar bij verbleken. De grootste uitdaging van hun leven is trouwens niet de wedstrijd zelf maar de ultieme test die er op volgt: hoe overleeft een grijs uitziende mus in de gehaaide muziekbusiness waar de wet " mooi en meedogenloos " geldt?    

TOP

PARANORMALE ONDERWERPEN IN FILMS

" The Sixth Sense " een top-klassieker over " het zesde zintuig " 


Je kan een begrip als het zesde zintuig met niets treffender introduceren dan met een beknopte toelichting van de bovennatuurlijke elementen die aan bod komen in de schitterende kaskraker " The Sixth Sense " (1999). In deze psychologische thriller is Malcolm Crowe (Bruce Willis ) een briljant kinder-psycholoog, die de 8-jarige “geesteszieke” Cole Sear ( Haley Joel Osment ) onder zijn klassieke hoede neemt. Zijn diagnose luidt: Cole is een overgevoelige en gekwelde jongen die lijdt aan hallucinaties, paranoia en schizofrenie. Coles eigen lugubere observatie is : “ ik zie dode mensen, ze zien elkaar niet, ze weten niet dat ze dood zijn, ze zien alleen wat ze willen zien “. Het isolement en de kwelling wegen loodzwaar op de jongen, vooral ook omdat hij er met niemand over durft te praten dat deze geesten hem overal en voortdurend lastig vallen. Is het inderdaad een gave of is het een vloek om over een ontwikkeld zesde zintuig te beschikken vooraleer je volwassen bent? Is de jongen echt ziek of is zijn gave enkel voor de klassieke therapeut onbekend, onbestaand en dus onbegrepen? De ontmoeting met Cole roept bij de psycholoog trouwens bittere en pijnlijke herinneringen op aan zijn mislukte aanpak bij een jongen met gelijkaardige “ hersenspinsels ” die de opgroeiende puber later tot een wanhoopsdaad gedreven hebben. Het siert Malcolm Crowe dat hij zich geleidelijk leert openstellen voor de leefwereld van een buitengewoon kind.

De film is op meerdere vlakken geslaagd te noemen. Als bloedstollende thriller kan hij de meeste filmliefhebbers bekoren. Psychologisch gezien is het een warme en verre van oppervlakkige film: over de relatie man en vrouw ( de dokter die vindt dat zijn eigen vrouw afstandelijk en zelfs “onbereikbaar “ geworden is en later blijkt waarom ), over de relatie ouder en kind ( de alleenstaande en wanhopige maar toch liefdevolle moeder met een zoontje dat zichzelf een freak voelt ), over de relatie therapeut en patiënt ( een begripvolle en geduldige psycholoog die zijn kinderpassen zet in de wereld van de parapsychologie ). Het bijzondere aan de film is dat in deze relaties beide partijen van elkaar leren en elkaar ook vooruit helpen. De film zit tot onze vreugde ook “ juist ” wat de paranormale thematiek betreft. Helderziendheid komt inderdaad voor bij kinderen en spitst zich bij Cole toe in het kunnen waarnemen van de geest van overledenen. Voor de jongen bieden zijn kerkbezoek, het afdreunen van religieuze teksten en het verzamelen van heiligenbeeldjes geen enkele bescherming tegen de opdringerige en fysiek voelbare aanwezigheid van de doden. Wanneer een geest zich niet kan losmaken van zijn aardse ervaringen en hij zijn soms bruuske afscheid van het aardse leven ( moord, zelfdoding of een ongeval ) voortdurend herbeleeft, blijft hij ronddolen tot hij dank zij een “ medium ” - een schakel tussen hemel en aarde - geholpen kan worden om onafgewerkte aardse zaken te regelen.


Coles gave wordt pas “ leefbaar ” wanneer hij samen met zijn therapeut ontdekt dat het zijn opdracht is om dolende geesten te helpen ( en daardoor laten ze hem voortaan ook meer met rust ) om zielenrust te vinden. Dat een aantal doden niet eens weten dat ze dood zijn, blijkt ook uit het spectaculaire en verrassende ( misschien niet verrassend voor mensen met een zesde zintuig? ) einde van de film. Ook boeiend in de film is het voortdurende spel met het thema van de zichtbare en de onzichtbare wereld ( twee werelden die niet gescheiden zijn maar door elkaar lopen ). Andere thema's die aan bod komen: wat is een (historisch) feit en wat is een creatie van de geest? het in vraag stellen van wetenschappelijke apriori’s m.b.t. het paranormale; het wegvallen van de scheidingsmuur tussen leven en dood ( de dood is enkel een overgang ), het feit dat mensen geesten kunnen zien, wisten we al maar kunnen geesten ook mensen zien?

 

Verwante films :

 

" Ghost " met een - zoals altijd - schitterende Whoopi Goldberg, Patrick Swayze en Demi Moore

" The Others " een fascinerende psychologische thriller met Nicole Kidman

TOP

GECHANNELDE BOODSCHAP TOM KENYON 2011

Beste mensen,

 

Dit bericht bereikte ons via Children of the Sun Foundation. Het werd in het Nederlands vertaald met het verzoek het ook aan uw kontakten door te sturen of het op uw website te zetten. Voor de mensen die dit niet weten, Tom Kenyon is een bekende sjamaan en soundhealer. Hij is reeds jarenlang het kanaal waardoor de Hathors spreken. De Hathors zijn een volk van buitenaardsen die zeer begaan zijn met ons mensen, en met onze Moeder Terra. Het volgende bericht is van hen afkomstig en betreft de recente gebeurtenissen in Japan.

Mitakuyé Oyasin
Mahpiya Wankata

 

Bericht van de Hathors door Tom Kenyon

Medicijnen van Licht,

Bescherming en genezing tegen/van stralingsvergiftiging, neurotoxines,bacteriën en virussen


Met de aardbeving in Nieuw-Zeeland, gevolgd door de aardbeving in Japan, is het duidelijk geworden dat jullie binnengekomen zijn in een meer complexe fase van de Chaotische Verwikkeling. Wij willen een methode geven om je te beschermen tegen of te genezen van stralingsvergiftiging alook voor andere fysieke ziekten. We noemen dit Medicijnen van Licht. Dit is natuurlijk in navolging van de recente gebeurtenissen in Japan, alhoewel, als de aanstaande veranderingen van Aarde zich gaan ontvouwen, kan je voor soortgelijke uitdagingen komen te staan in jullie nabije toekomst, op andere locaties overal ter wereld. Deze methode zal je helpen om jezelf zowel te beschermen als te genezen wanneer je wordt blootgesteld aan radioactiviteit, maar ook tegen de gevolgen van neuro-toxines en de muterende vormen van bacteriën en virussen. Vanuit ons perspectief is het duidelijk dat jullie in de nabije toekomst een toename van deze ziekteverwekkers zullen zien.
Deze methode omvat kontakt maken met je Hemelse Ziel ook wel Ba genoemd. Dit doe je om kontakt te maken met de rijken van licht die een deel zijn van jezelf. Alles wat bestaat in jullie kosmos kan men kwalificeren als een energetische manifestatie van Licht - zelfs de dichtste vormen van materie zijn in essentie een vorm van licht. Met deze werkwijze maak je kontakt met je Hemelse Ziel, terwijl je de intentie en de verwachting vasthoudt dat je Hemelse Ziel je een energie zal geven die je beschermt en/of geneest.. Je zendt deze intentie naar je Hemelse Ziel, samen met de vibratie van waardering en dankbaarheid. Dit is gewoon de trilling die dit Hoger aspect van jezelf activeert. Wanneer je éénmaal deze intentie samen met je waardering en dankbaarheid naar je Hemelse Ziel hebt gezonden, verplaats je je aandacht naar je hart-chakra, waar je de energie van bescherming of genezing gezonden door jouw Hemelse Ziel ontvangt. Je zou deze energiestroom kunnen ervaren als een vorm van Licht, of als geometrische patronen, of je zou de sensatie kunnen voelen van neerdalende energiestroom, maar je kunt het ook gewoon als een gedachte of gevoel ervaren. Wanneer de energie éénmaal is ontvangen in het hart Chakra, is het klaar om te verzenden. Voor deze fase van het proces heb je wat zuiver water nodig, omdat water deze vorm van energetische informatie zeer goed vasthoudt. Terwijl je een kom water in je handen houdt, zend je met je intentie de energie die zich in je hart chakra bevindt, via je armen naar je handen en door de chakra's die zich bevinden in het centrum van elke handpalm. Via deze weg gaat de energie het water binnen. We raden aan om het proces te versterken door dit 3 maal te doen per kom water die je oplaadt. Daarna drink je het water. Het water( nu Medicijn van Licht) doordringt het water element van je lichaam, en de genezende en beschermende kwaliteiten worden uiteindelijk opgenomen in elke cel. Door deze actie geef je richting en opdracht aan Licht, je veroorzaakt dat dit Licht neerdaalt, via de centrale weg in je lichaam tot in je hart, daarna leid je Het door armen en handen tot in het water. Het bewustzijn van het water ontvangt deze energie, en als je het drinkt ontvangt je lichaam het. Wanneer je jezelf terugvindt in een situatie waarin je bent blootgesteld aan radioactiviteit voer je de procedure uit die we hierboven hebben beschreven. Geef richting en opdracht aan de energie die neerdaalt vanuit de BA om je te beschermen tegen of te genezen van radioactieve vergiftiging. Als je over andere middelen beschikt om je te beschermen dan gebruik je deze natuurlijk ook, maar zelfs al blijf je achter met niets anders dan het gereedschap van je bewustzijn, kan je jezelf beschermen en genezen. Als je hebt blootgestaan aan zenuwgas doe je hetzelfde. Als je je in het centrum van een epidemie bevindt en je staat bloot aan zeer besmettelijke virussen of bacteriën, geven wij de raad om hetzelfde te doen.Als je collectief dieper binnengaat in deze meer complexe en intense fase van de Chaotische Verwikkeling, zullen virussen en bacterien zich sneller beginnen ontwikkelen. Deze werkwijze zal je beschermen en genezen tegen/van deze muterende levensvormen. Het is belangrijk om te beseffen dat je de bescherming en genezing creërt door de krachten van je eigen bewustzijn. Je hebt rechtstreeks toegang tot je eigen Licht rijken.Je hebt het souvereine recht om de Licht rijken in te schakelen ten bate van jezelf en ten bate van je geliefden. Als je je in één van deze moeilijke situaties zoals hierboven beschreven bevindt, raden we je aan dat je het Medicijn van Licht inneemt- het water dat je verschillende keren per dag oplaadt zoals je intuitie je dat ingeeft. De fysieke complicaties van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami in Japan zijn zeer moeilijk om mee om te gaan. Maar we willen onze aandacht verleggen van de fysieke naar de mentale, emotionele en spirituele effecten die zulk een ramp veroorzaakt. Door het feit dat je je in een Chaotische Verwikkeling bevindt en energieën vanuit de diepe ruimte verenigd met zonnevlammenactiviteit je energielichamen beinvloeden, worden jullie als collectief, meer beinvloed. Wat we daarmee bedoelen is dat je hart breekt als je getuige bent van het lijden van je broeders/zusters mensen. Er is een herkenning dat hun toestand gemakkelijk je eigen toestand zou kunnen zijn. Deze herkenning kan een opening in je hart creëren en het is doorheen het hart - jouw hart- dat hogere staten van bewustzijn worden gerealiseerd, dus de aardbeving in Japan is, op vele manieren, een aardbeving van het collectieve hart.

 

De tijden die voor je liggen zijn niet gemakkelijk. Vanuit ons perspectief zien we een verhoogde activiteit van aardse veranderingen. Maar één van de effecten van zulke gebeurtenissen is dat je tot in je wortels wordt dooreengeschud en de massa-hypnose stopt voor een moment. En in zulke opperste en surrealistische verwoesting, zien velen van jullie zeer helder dat jullie beschaving niet op stevige grond rust. Wij bedoelen dit zowel letterlijk als figuurlijk. En zo is ons advies voor deze fase van de chaotische verwikkeling dat je leert en Meester wordt in het maken van Medicijnen van licht voor jezelf, zodat wanneer de tijd komt, je weet hoe je deze kracht van bescherming en genezing, die je van nature uit bezit , kan inschalen. We raden aan doorheen deze tijden te navigeren niet alleen met je geest, maar met je hart- en laat jullie harten beroerd worden, want het is doorheen jullie harten dat je langs de spiraal die de weg is, zult opstijgen naar jullie eigen grootsheid

De Hathors
16 maart 2011

 

Tom Kenyons gedachten en observaties

 

Ik channel De Hathors ongeveer 20 jaar nu, en begon hun Planetaire Boodschappen te verspreiden in februari 2003. En in al deze tijd heb ik nooit een aanwijzing gekregen dat het dringend was om één van hun boodscappen zo vlug als mogelijk te verspreiden.
Normaal geven ze mij verschillende dagen waarin ik hun boodschap kan overdenken en beschouwen, voor ik mijn aanmerkingen opschrijf. Maar deze luxe bestaat niet op dit moment. Ze hebben Judy en mij gevraagd deze boodschap zo vlug mogelijk te verspreiden, daarom zal ik mijn commentaar kort en 'to the point' houden.

De centrale boodschap is hier dat alle mensen in staat zijn om hun eigen -wat De Hathor's noemen- ' Medicijnen van Licht ' te maken. Dit type medicijn heeft de capaciteit en de potentie om ons te beschermen en te genezen, niet alleen tegen/van radioactieve besmetting, maar ook tegen de effecten van zenuwgif, alsook tegen virussen en bacteriële infecties.

De werkwijze is simpel en doelgericht. Omdat sommigen van U die dit lezen nieuw kunnen zijn in verband met de termen Hemelse Ziel en BA, laat me de locatie uitleggen en hoe je het kunt activeren. De BA of Hemelse Ziel is een aspect van je eigen bewustzijn dat zich bevindt buiten de gevangenis van tijd en ruimte. Sommigen van u zouden verwijzen naar de Hemelse Ziel als het Hoger Zelf. Maar, hoe je het ook wil noemen, je Hemelse Ziel bestaat in wat De Hathors noemen 'de Licht Rijken' en dit aspect van jezelf wordt ingeschakeld van zodra je het waardering of dankbaarheid zendt.

Je BA heeft geen locatie in tijd en ruimte omdat het transparant is voor beiden.

Maar het heeft wel een ingangspunt in je energieveld, en dat is ongeveer een armlengte boven je hoofd. Als je je armen zou uitstrekken boven je hoofd en je brengt je vingertoppen samen, dan zijn je vingers in de omgeving van dat ingangspunt. Dit is de plaats waar je je aandacht op richt gedurende de eerste fase van Hun werkwijze om Medicijnen van Licht te maken. (merk op dat het niet nodig is om je handen boven je hoofd te houden voor het maken van Medicijn van Licht. Dit dient alleen om het punt aan te duiden waar je je in de beginfase op richt).

Eénmaal je je aandacht hebt gebracht in de omgeving van je BA-punt, houd je het soort Licht in gedachten dat je wil ontvangen.
Laat ons zeggen dat je bent blootgesteld, of blootgesteld zult worden aan een gevaarlijke vorm van radioactiviteit en je loopt gevaar op stralingsziekte. Nadat je je focus naar je BA punt hebt gebracht boven je hoofd, houd je de intentie vast dat de energie die zal neerdalen een energie zal zijn die je beschermt tegen stralingsziekte en je daar ook van geneest.

Dan zend je een gevoel van waardering en dankbaarheid vanuit je hartchakra naar je BA punt boven je hoofd- terwijl je de intentie vasthoudt dat de energie die je krijgt vanuit je BA punt je zal beschermen tegen en/of genezen van stralingsziekte.

Daarna ga je met je aandacht naar je hartchakra (in het midden van je borst beneden het borstbeen) en wacht totdat je de energie ontvangt van je BA. Degenen van jullie die nieuw zijn hierin zullen misschien meerdere malen hun intentie welk soort energie ze willen samen met hun gevoelens van dankbaarheid moeten sturen naar hun BA punt voor ze een respons opmerken. Maar blijf dit doen tot je een neerdalen van energie voelt. Wanneer je de energie voelt neerdalen vanuit je Hemelse Ziel, richt je aandacht dan op je hartchakra. Sta je hartcentrum toe deze energie van bescherming en genezing te ontvangen.

Plaats dan je handen rond of boven een container met zuiver water en zend de energie, gekregen van je Hemelse ziel, en verzameld in het hartchakra, met je intentie, in het water. De energie van bescherming en/of genezing zal dan naar beneden stromen door je armen en via de chakra's in de palmen van je handen in het water stromen.

Herhaal dit proces tot je het drie keer gedaan hebt, drink dan het water.

Als je je in een moeilijke situatie bevindt, adviseren De Hathors dat je verschillende malen per dag Medicijn van Licht maakt en drinkt zoals je intuïtie je ingeeft.

Zoals De Hathors aangeven, kan het Medicijn van Licht voor veel meer worden gebruikt dan voor bescherming tegen radioactiviteit alleen.Je kunt het gebruiken om je te beschermen tegen of te genezen van besmetting door zenuwgif of bacteriële of virale infecties. Alhoewel Ze er zelf niet over spraken, vroeg ik De Hathors of deze methode ook zou helpen voor andere fysieke uitdagingen zoals bijvoorbeeld kanker. Ze antwoordden dat Medicijn van Licht zeker kan gemaakt worden voor dergelijke situaties, op dezelfde manier.

Natuurlijk zal je je, wanneer zich een ernstige situatie voordoet, voorzien van andere beschermingsmiddelen en geneesmiddelen, indien mogelijk. Met andere woorden, deze methode is niet bedoeld als een vervanging van de gangbare genees-en beschermingsmiddelen, maar als een toegevoegde waarde, iets wat je zelf voor jezelf kunt doen.

Nadat ze hun bericht hadden doorgegeven, vroeg ik De Hathors of we ook Medicijn van Licht kunnen maken voor degenen die dat zelf niet kunnen, zoals kinderen of huisdieren.Ze zeiden dat je dezelfde methode kunt gebruiken alleen verstuur je dan de intentie naar je BA dat je Medicijn van Licht wil maken voor het kind of het dier waaraan je het wil geven.

Hier wil ik toch graag iets inbrengen. Het is veel beter om iemand te leren hoe Medicijn van Licht zelf te maken, dan een afhankelijkheid te scheppen. Het vermogen om Medicijn van Licht te maken is een vermogen dat iedere mens bezit. Het is een deel van onze multidimensionele erfenis. Iemand bekrachtigen om dit voor hem/haarzelf te doen is een dienst aan zijn/haar meesterschap.

Ik zou het persoonlijk haten als ik zou zien dat sommige "healers" deze methode gebruiken en Medicijnen van Licht maken voor anderen onder het voorwendsel dat zij over speciale vermogens beschikken die anderen niet hebben. Deze methode om Medicijnen van Licht te maken is een menselijk geboorterecht, en het is mijn gevoel dat het met alle mensen zou moeten gedeeld worden.

Er is veel dat ik zou willen delen over deze Medicijnen van Licht, maar filosofische-en metafysische observaties moeten wachten tot een volgende keer.

De Hathors willen dat we deze informatie zo vlug mogelijk verspreiden.

2011 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenion.com

Maak copies van dit bericht en zend het naar gelijk welke media die je wilt, zolang je er geen betaling voor vraagt. Verander het in geen enkele zin,vermeld de auteur en vermeld deze copyright nota.

http://www.Acoustichealth.com
http://www.LemurianHeart.com

Vertaald uit het Engels door Mahpiya Wankata

 

 

 

TOP

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

" De Vlaming vindt de relatie met zijn huisarts over het algemeen zeer goed. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het maandblad Vitaya. 1000 Vlamingen tussen 20 en 70 gaven hun mening over hun huisarts. (...) 44 procent vindt het belangrijk dat de huisarts vertrouwd is met alternatieve geneeswijzen. Meestal zijn dat vrouwen. " ( 13/2/2012 ) blad CM

 

Misschien eens een aanrader " De verbinding - Word je bewust van het veld waarin je leeft " door award-winning journaliste en auteur Lynne McTaggart. Ze is in het Verenigd Koninkrijk een gerespecteerd woordvoerster op het gebied van reguliere en alternatieve geneeskunde

TOP

BUSDRAMA ZWITSERLAND 13 MAART 2012: één in verdriet

Naar aanleiding van het dramatische busongeval in Zwitserland waarbij zo veel kinderen en volwassenen - begeleiders en twee chauffeurs - om het leven zijn gekomen en nog veel andere kinderen licht- of zwaargewond raakten, vragen we voor alle slachtoffers en hun families de liefdevolle ondersteuning en koestering van de Engelen. Ook al kerven dergelijke drama's diep in ons hart, toch bewijst de solidariteit en verbondenheid die sedertdien wereldwijd op gang is gekomen dat liefde de enige kracht is die nu troost kan bieden.

Hierbij aansluitend blijven we denken aan alle kinderen en ouders in België en ver daarbuiten die hun ouders of hun kinderen de voorbije jaren hebben moeten loslaten. Mogen zij allen met de steun van de Geestelijke Hiërarchieën het vertrouwen bewaren dat zij ooit weer verenigd zullen zijn.

 

Lieve kinderen, jullie zijn  - twee keer - in groep vertrokken, bedankt voor de vele mooie jaren dat jullie op aarde mochten zijn.

 

Eén!   

TOP

HET DRAMA VAN DE VERMOORDE KINDEREN AN, EEFJE, JULIE, MELISSA EN HET VERDRIET VAN BELGIE

 

De wetten van het Belgische gerecht vallen niet langer - en al langer niet - samen met de wetten van de gerechtigheid.

De geest of de regel van de wet...   

( met plaatsvervangende schaamte: ) Sorry aan de slachtoffers en hun families!

 

 

TOP

BARACK OBAMA: FOUR MORE YEARS ( VICTORY SPEECH NOV. 2012 )

Wij koesteren en steunen het eenheidsverlangen en de verbondenheidsdroom die Barack Obama in zijn toespraak herbevestigd heeft. Door de - veel meer dan enkel een financiële - crisis die een groot deel van de wereld in een wurggreep houdt, zijn het nu voor elke mens cruciale tijden om de " change " verder door te zetten. Waarom steeds wachten op aanslagen en orkanen vooraleer er een wereldwijde solidariteit op gang komt waarbij mensen inzien dat zij elkaar nodig hebben? We hoeven ons evenmin blind te blijven staren op de verloedering, de verruwing van de zeden, het toenemend aantal depressies, de onverschilligheid, het cynisme, de hebzucht, de machtswellust, de religieuze hypocrisie en/of waanzin, de vrouwenhaat, de vreemdelingenhaat, de homohaat, ... en  meer dan ooit de zelfhaat die in al het voorgaande een uitlaatklep zoekt.

Mensen hebben nood aan een vriendelijk woord, aan begrip, aan respect in plaats van pesterijen en haatmails. We moeten veel meer oog krijgen voor de onderliggende eenzaamheid, de versplintering en de emotionele ballast en blokkades die steeds vaker jong en oud treffen en waarbij het de levensopdracht van elke mens is om goed te zijn, om het licht te zien èn om het licht te doen schijnen in andermans ogen. Spiritueel gezien is elke mens een lichtwerker.

 

Eenheid in verscheidenheid zal er altijd zijn en blijven maar dat hoeft geen verdeeldheid te veroorzaken. Voor Obama zijn zijn overwinningstoespraak geen holle woorden en ondanks de grote uitdagingen en mogelijke mislukkingen die hem ongetwijfeld nog te wachten staan, is het een opluchting om eens een mooie zwarte ( wereld ) leider te zien, wiens uitstraling is zoals zijn inborst: (ver)licht en goed. Obama maakte in zijn speech trouwens ook een kleine toespeling op de toespraak ( " every hill and valley " ) van een andere bevlogen zwarte lichtwerker: Martin Luther King. Black is beautiful.

 

Eén!

 

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos